ANTA California Chapter 2016-2018 Executives

Executive Committee 2016-2018

 • President: Dr. Jaya Prakash Shah
 • Vice-president: Mr Ram Singh
 • Treasurer: Mrs. Shyamli Sah
 • Secretary: Mr. Dhruw Kumar Jha
 • Member: Mrs. Sabita Chaudhar
 • Member:: Mr. Pradip Sah
 • Member: Mrs. Ranjana Sah
 • Member: Mr. Praveen Kumar Gupta
 • Member:Mr. Birendra Mishra
 • Member: Mr. Rajiv Sah
 • Member: Mrs. Sangeeta Dev

Advisors Committee

 • Dr. Ram Sah
 • Dr. Archana kayastha
 • Dr. Ganga Deo